Queer Slovník

V této části webu najdete stručná vysvětlení většiny používaných tématických a souvisejících pojmů, nejen o gaylesbickýchbisexuálníchtransgender a dalších blízkých tématech. 

 • Aromantika Tento termín označuje lidi - aromantiky - kteří necítí žádnou, nebo jen velmi malou potřebu romatických vztahů. Takový člověk může rovněž cítit romatickou přitažlivost pouze nepravidelně, zřídka, nebo jen za určitých...
 • Asexualita Absence sexuální touhy. Sexuální orientace, která spočivá v téměř žádné nebo zcela žádné sexuální potřebě či přitažlivosti. Osobu, která je asexuální, sexuálně nepřitahují...
 • Asistovaná reprodukce Lékařské postupy, při kterých dochází k manipulaci s pohlavními buňkami či embryi za účelem řešení neplodnosti ženy nebo muže.  Asistovaná reprodukce je tedy, zjednodušeně, jakýkoliv medicínský...
 • Bisexualita Jako bisexualita je označován stav, kdy jedinec nedovede přesně říci, které ze dvou pohlaví eroticky preferuje, jedná se tedy o emoční a sexuální přitažlivost k mužům i ženám. V dnešní době je považována za...
 • Cisgender Cisgender (často jednoduše zkráceno cis) je adjektivum označující lidi, jejichž genderová identita odpovídá pohlaví, které jim bylo určeno při narození.
 • Coming out Proces rozpoznání atypické sexuální orientace a jejího osvojení bývá označován jako coming out . Je to proces různě dlouhý a různě konfliktní. Uplatní se zde nejen psychická stabilita a...
 • Crossdressing Crossdressing znamená oblékání se do oděvů, jež jsou obvykle určeny pro osoby opačného biologického pohlaví (muž si obléká ženské oblečení, žena mužské). Může být aspektem transvestitismu či transgender...
 • Demiromantika Demiromantik je člověk, který necítí romantickou přitažlivost, dokud nemá vybudovaný silný emocionální platonický vztah se svým partnerem / svými partnery (v případě polyamorií). Demiromantiku lidé...
 • Demisexualita Demisexualita je sexuální orientace, při které člověk necítí sexuální přitažlivost, dokud se emocionálně nenaváže na svého partnera / své partnery (v případě polyamorií). Tato sexuální...
 • Diskriminace Obecně se jedná o rozlišování lidí na základě příslušnosti k nějaké skupině bez ohledu na jejich schopnosti a jiné aspekty jejich osobnosti. Antidiskriminační zákon diskriminací rozumí méně...
 • Diverzita Různost, různorodost jednotlivých osob či rozmanitost v rámci nějakého systému (pracoviště, školní vzdělávání apod.). I přes tuto různorodost zůstává tento systém zcela fungujícím celkem.
 • Drag queen Drag queen je označení pro (nejčastěji) muže, který svým chováním, oblečením i make-upem představuje ženu. Většinou tak dělá především pro zábavní účely, nebo se pomocí dragu seberealizuje. Pod...
 • Gay Z angličtiny se u nás vžilo slovo gay, jehož původní význam je veselý, bezstarostný, jásavý a které zprvu pro sebe homosexuálové užívali sami. Nový význam se v angličtině obecně ujal a slovo bylo jako...
 • Gender Gender bývá také označován jako sociální pohlaví, někdy také rod. Na rozdíl od pojmu pohlaví, který je chápán výhradně v biologickém smyslu, označuje pojem gender kulturní...
 • Genderové stereotypy Genderové stereotypy jsou předem utvořená představy, které ženám a mužům svévolně přiřazují vlastnosti či role určené a omezené jejich příslušností k danému biologickému...
 • Heteronormativita Označuje názor, přesvědčení či budí dojem, že heterosexuální orientace je jediná správná, tedy jakási norma. Všechny ostatní sexuální orientace považuje za nesprávné, odlišné od...
 • Heterosexuál Heterosexuál je jedinec sexuálně zaměřený na osoby opačného pohlaví. Projevuje vůči nim touhou po fyzické i psychické blízkosti, zamilováním, potřebou sexuálních aktivit... Běžně se jako heterosexuální...
 • Homofobie Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo...
 • Homoparentalita Homoparentalita je termín, kterým se označuje rodičovství leseb a gayů, tedy výchova dětí rodinami homosexuálních partnerů nebo jedinci s homosexuální orientací. Gayové a lesbické ženy a bisexuální...
 • Homosexualita Homosexuální jedinci jsou eroticky, romanticky a pocitově přitahováni osobami stejného pohlaví. Homosexuální orientace se vyskytuje u mužů i u žen. Vedle sexuálního chování je spjata také s pocity a...
 • Intersexualita Intersexuál je člověk, jehož vnitřní nebo vnější pohlavní orgány jsou odlišné od typicky mužských či ženských. Tento jedinec může mít navenek pohlavní orgány jednoho pohlaví, avšak jeho...
 • Lesba Lesba je žena s homosexuální orientací, kterou citově a sexuálně přitahují osoby stejného pohlaví, tedy jiné ženy. Označení lesba je odvozeno z řeckého ostrova Lesbos, což souvisí se starověkou řeckou...
 • Manželství Ve smyslu českého zákona se jedná o právní svazek dvou osob různého pohlaví. Zákon předpokládá trvalost tohoto svazku a zaměření na výchovu dětí. Právní řády některých...
 • Monogamie Věrnost a monogamie nejsou fenoménem determinovaným jen kulturně a sociálně. Logicky vyplývají již ze základních biologických motivačních vlastností lidské sexuality. V dobře fungujícím páru je...
 • Nebinární Nebinární (angl. non-binary nebo genderqueer) je osoba, která se necítí ani jako žena, ani jako muž. Může se cítit a identifikovat, že má dvě nebo tři pohlaví (bigender nebo trigender) nebo nemá žádné...
 • Obtěžování Jedná se o jednu z forem diskriminace ve smyslu antidiskriminačního zákona. Obecně je obtěžování takové chování, které je motivováno některým z diskriminačních důvodů, jednotlivec je vnímá jako...
 • Osvojení (adopce) Jedná se o formu náhradní rodinné péče, jejímž cílem je založit takový vztah mezi osvojitelem a osvojencem, jako je přirozený vztah mezi biologickými rodiči a dětmi.
 • Pansexualita Jedná se o možnost přitažlivosti ke všem osobám bez ohledu na jejich pohlaví či genderové vyjádření. Tato přitažlivost může být sexuální, citová či romantická. Tento typ orientace se zaměřuje na osobnost...
 • Parafilie Jako parafílie (v minulosti byly tyto stavy nazývány též sexuální deviace, perverze, aberace, sexuální varianty a pod.) se označují stavy kvalitativně změněné sexuální motivace lidí. Ve struktuře...
 • Pohlaví V pravém významu vyjadřuje to, zda je člověk biologicky ženou či mužem – jaký nese typ pohlavních orgánů, sekundární pohlavní znaky atd. Jedná se tedy o překlad anglického „sex“. V České republice se...
 • Polyamorie Polyamorie by se dala přeložit jako mnoholáska (z řeckého poly tedy mnoho, a latinského amor neboli láska). Je to životní styl, při kterém lidé žijí v několika milostných vztazích, a to zcela otevřeně, s vědomím a...
 • Promiskuita Promiskuita (z lat. promiscuus = promíchaný) doslova promíšení, střídání, ale většinou se tímto pojmem rozumí typ sexuálního chování charakterizovaný častým,...
 • Prostituce Prostituce (z lat. prostituere = veřejně vystavovat) je institucionalizovaná forma poskytování sexuálních služeb za peníze nebo za jinou úhradu, event. z jiných pohnutek. Prostituce je často doprovázena šířením...
 • Předsudek (stereotyp) Ve společnosti zakořeněný názor či přesvědčení, jenž není založen na spolehlivém poznání, ale na pouhých předpokladech a zjednodušeních. Jednotlivec přejímá určité soudy, jež se tradují nebo jsou mu...
 • Queer Pojem Queer označuje všechny členy LGBTQIA+ komunity, tedy prakticky všechny osoby jiné než heterosexuální a cisgender. K této definici došlo postupným vývojem, původně v 19. století bylo označení queer určeno pouze...
 • Registrované partnerství Český právní institut představující právní svazek dvou osob stejného pohlaví. Zákon předpokládá trvalost tohoto svazku, ale na rozdíl od manželství nepředpokládá zaměření na...
 • Sexualita Sexualita je fundamentálně párová aktivita, jejíž úvodní fáze mají za úkol vytvořit dvojici. Základní kategorií této přípravné fáze je sexuální atraktivita. Ta je...
 • Sexuální delikvence Sexuální chování lidí bylo, je a bude usměrňováno etickými a právními normami. Restrikce se týká chování, které narušuje zavedené společenské zvyklosti a které tak či onak...
 • Sociálně patogenní jevy Sociální patologie (z řec. pathos, utrpení, choroba) je souhrnné označení pro nezdravé, abnormální a obecně nežádoucí společenské jevy, tzn. společensky nebezpečné, negativně sankciované formy...
 • Stigmatizace Hodnocení či posuzování některých rysů či vlastností člověka jako méně žádoucích či nepřijatelných. Na základě těchto rysů, jež představují stigma, dochází k sociálnímu vyloučení...
 • Šikana Fyzické a duševní omezování či trýznění jedince v kolektivu. Šikanu český právní řád nedefinuje. Nejvíce se jí blíží právní termín...
 • Transsexualita Transsexualita je  charakterizovaná opačnou sexuální identifikací. Transsexuální muž se identifikuje s ženským pohlavím, transsexuální žena s pohlavím mužským. Tito lidé mají...
 • Transvestita versus transsexuál Často se objevují tendence považovat transvestitu automaticky za osobu s homosexuální orientací. Tak to ale není. Transvestita i transsexuál mohou být jak homosexuální, tak bisexuální i heterosexuální. V čem...
 • Transvestita versus travestita Transvestita a travestita jsou podobné pojmy, které se často zaměňují, avšak jsou velmi rozdílné.  Transvestita je muž převlékající se za ženy. Jednoduše řečeno, transvestita je člověk se sexuální...
 • Změna pohlaví Změna pohlaví představuje v českém společenském i právním prostředí mnohovrstevnatý pojem. Zahrnuje jednak tzv. chirurgickou změnu pohlaví, tj. souhrn chirurgických zákroků, jež vedou ke sladění primárních a...

Použité prameny - zdroje informací

Použité texty pochází buď od autorů těchto stránek, od jiných autorů, kteří dali s použitím svých materiálů souhlas a od dobrovolných přispěvatelů, kteří dali svůj textový materiál k dispozici k volnému využití na Internetu. Pokud jste mezi publikovanými texty nalezli svůj autorský text a nesouhlasíte s jeho použitím na tomto webu, sdělte nám to a tento obsah bude z webu odstraněn.