Historie manželství pro všechny

Historie právních norem upravující a trestající homosexuální chování se v českých zemí datuje již od roku 1768. Do tohoto rok nebyly v českých zemích přítomné žádné zákony či právní normy týkající se styků a vztahů mezi osobami stejného pohlaví. Zvykové a tradiční normy (a tresty) byly uplatňovány nejednotně, různě dle města či regionu. Na časové ose níže se dozvíte, jak se vyvíjela trestnost stejnopohlavních sňatků a následně legalizace stejnopohlavního soužití.


 

1768 • Trestní zákon Constitutio Criminalis Theresiana – zakotvení trestnosti homosexuálních vztahů v rámci zákona Rakouské monarchie. Homosexuální chování trestáno stětím mečem a spálením.

1787 • Zákon Constitutio Criminalis Josephina – převedení homosexuálního chování pod pravomoc správních orgánů a místo trestu smrti se uplatňují nucené práce a tělesné tresty.

1852 • Trestní zákon Allgemeines Bundesgesetz – zpřísnění definice homosexuálního chování, první zmínky o trestání jiných forem styku.

1918 • Nově vzniklé Československo přebírá trestní právo Rakouska-Uherska a homosexuální styk zůstává trestný.

1931 • Začíná výchazet časopis “Hlas sexuální menšiny” (později “Nový hlas”) - první časopis homosexuální komunity v Česku.

1939 • Během druhé světové války jsou homosexuálové zavíráni do koncentračních táborů a vězení. Přeživší se nikdy nedočkali reparací.

1961Legalizace stejnopohlavního styku v Československu

1990 • Po sametové revoluci sjednocen legální věk způsobilosti u „obou“ orientací a zrušen paragraf o trestnosti veřejného pohoršení homosexuálním chováním.

1998 • Zamítnutí prvního návrhu zákona o registrovaném partnerství osob téhož pohlaví.

1999 • Zamítnutí návrhu zákona o partnerském soužití osob téhož pohlaví.

2001 • Vláda Miloše Zemana předkládá nový návrh zákona o partnerském soužití osob stejného pohlaví. Návrh posléze vrácen sněmovnou k dopracování.

2001 • Uzákoněno tzv. „neregistrované soužití“, poskytující osobám žijícím ve společné domácnosti rozšířené možnosti a práva.

2004 • Předložen nový návrh o registrovaném partnerství, vypracovaný ve spolupráci se zástupci Gay a lesbické ligy.

2005Po 4 neúspěšných pokusech (1998, 1999, 2001, 2005) poslanecká sněmovna schvaluje zákon o registrovaném partnerství.

2006 • Prezident Václav Klaus vetuje zákon o registrovaném partnerství, je ale o 2 měsíce později přehlasován poslaneckou sněmovnou.

2018Skupina poslanců předkládá návrh novely občanského zákoníku, umožňující stejnopohlavní sňatky a rušící institut registrovaného partnerství - tzv. „zákon o manželství pro všechny“.

2018 • Vláda ČR uděluje návrhu souhlasné stanovisko.

2021 • Ukončení prvního čtení zákona o manželství pro všechny, návrh zákona přikázán k dalšímu projednání.


Zdroje:

„LGBT Práva v Česku“ – Wikipedia, dostupné online: https://cs.wikipedia.org/wiki/LGBT_práva_v_Česku

Procházka, Ivo: „Historie právních postojů k homosexualitě“, dostupné online: http://zpravodajstvi.ecn.cz/PRIVATE/logos/pravhist.htm

„Registrované partnerství v Česku“ – Wikipedia, dostupné online: https://cs.wikipedia.org/wiki/Registrované_partnerstv%C3%AD_v_Česku

Sněmovní tisk 201, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČT, dostupné online: https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&T=201