Prostituce

Prostituce (z lat. prostituere = veřejně vystavovat) je institucionalizovaná forma poskytování sexuálních služeb za peníze nebo za jinou úhradu, event. z jiných pohnutek. Prostituce je často doprovázena šířením pohlavně přenosných chorob, promiskuitou a plnou identifikací s touto rolí vedoucí k plné profesionalizaci. Klasickou formou prostituce ve vlastním slova smyslu byla a je tzv. veřejná prostituce, provozovaná buď ve specializovaných zařízeních (nevěstincích), nebo charakterizovaná tím, že osoby provozující prostituci nabízejí své sexuální služby na veřejných prostranstvích nebo v dnešní době také, ve velké míře, na internetu a vlastní sexuální akt se odehrává buď v bytě, nebo (častěji) v penzionech nebo hotelech (tj. tzv. prostituce pouliční). 

Na úvod je třeba poznamenat, že z hlediska platné české právní úpravy je nutné rozlišovat mezi veřejným nabízením sexuálních služeb a zřizováním či provozováním nevěstinců. Dosud platný zákon č. 241/1922 Sb., o potírání pohlavních nemocí ve svém § 14 zrušil k 22. srpnu 1922 nevěstince a zakázal jejich nové zřizování. Stávající právní úprava tedy brání zřizování oficiálních nevěstinců. Osobám, které sexuální služby organizují, k jejich provozování opatřují jiné osoby a z této činnosti kořistí, naplňují skutkovou podstatu § 204 Trestního zákona („Kuplířství“).

Stávající právní úprava však nezakazuje veřejné nabízení sexuálních služeb. Zákonodárci danou problematiku vyřešili tím, že do zákona o obcích zařadili § 10, který obcím umožňuje buď stanovit, že určité činnosti narušující veřejný pořádek nebo dobré mravy v obci lze vykonávat pouze na jasně vymezeném místě a v čase určeném obecně závaznou vyhláškou (dále jen „OZV“) nebo zakázat určité činnosti na některých veřejných, jednoznačně určitelných prostranstvích. Samotné nabízení sexuální služby na veřejném prostranství (vulgární gesta, posunky, verbální projevy, odhalování apod.) natož pak samotná realizace intimního styku (nemusí jít přímo o pohlavní akt) na těchto místech je nepochybně narušením veřejného pořádku. Při porušení této OZV je možno uložit pokutu až do 30.000 Kč podle § 46 odst. 2 zákona o přestupcích.