Sociálně patogenní jevy

Sociální patologie (z řec. pathos, utrpení, choroba) je souhrnné označení pro nezdravé, abnormální a obecně nežádoucí společenské jevy, tzn. společensky nebezpečné, negativně sankciované formy deviantního chování, které není v souladu s morálními, sociálními či právními normami společnosti.

Tyto jevy představují problém pro společnost a ohrožení pro občany. Za závažné je nutno považovat stále se snižující věk pachatelů a zvyšování výskytu trestné činnosti páchané mládeží na mládeži. 

Mezi sociálně-patologické fenomény jsou řazeny především kriminalita, prostituce, různé druhy závislostního chování, agresivita a násilí. 

K tradičním typům závislostního chování řadíme: drogovou závislost, alkoholovou závislost, tabakismus, závislost na hracích automatech a dále nové formy závislostního chování, kam lze zařadit: netomanii (závislost na Internetu), závislost na televizi, sexuální závislost, workholismus, patologické nakupování, patologické přejídání.