Genderové stereotypy

Genderové stereotypy jsou předem utvořená představy, které ženám a mužům svévolně přiřazují vlastnosti či role určené a omezené jejich příslušností k danému biologickému pohlaví.

Uplatňování genderových stereotypů může omezovat rozvoj přirozeného nadání a schopností dívek a chlapců, žen a mužů, jejich vzdělávání, odborné zkušenosti a životní příležitosti obecně. Například stereotypy o ženách plynou z hluboce zakořeněných postojů, hodnot, norem a předsudků vůči ženám a zároveň jsou jejich příčinou. Jsou využívány k ospravedlňování a udržování historických vztahů nadvlády mužů nad ženami a jsou příčinou sexistických postojů, které brání posilování postavení žen.