Sexuální delikvence

Sexuální chování lidí bylo, je a bude usměrňováno etickými a právními normami. Restrikce se týká chování, které narušuje zavedené společenské zvyklosti a které tak či onak ohrožuje jiné členy komunity. V naší kultuře je tradičně chráněn zájem dětí a rodiny.

Náš současný právní řád se zakládá na snaze trestat především takové sexuální činy, které objektivně poškozují jiného člověka a jeho zájmy, případně jsou zdrojem jistého ohrožení stability společnosti. Hlavním objektem právní restrikce je sexuální chování bez souhlasu objektu, tedy široká oblast sexuální agresivity. Delikty na dětech a mladistvých jsou otázkou společensky přijatelného souhlasu s pohlavním stykem. Takový souhlas nemůže dát dítě mladší patnácti roků a za některých okolností ani mladistvý jedinec ve věku do osmnácti roků.

Jsou i takové sexuální delikty, které objektivně nikoho příliš neohrožují, přesto je zákon trestá. Na příklad neagresivní expozice genitálu, sodomie (pohlavní styky se zvířaty), incest mezi dospělými osobami a podobně. Do okruhu sexuálních deliktů patří také některé činy spíše hospodářské povahy (kuplířství, obchod se ženami, rozšiřování pornografie, předmětů způsobilých ohrozit mravnost, zejména týkají-li se dětí).

Vztah mezi sexuální delikvencí a sexuálními deviacemi není přímý. Tyto oblasti spolu souvisí jen částečně. Většinu sexuálních deliktů páchají jedinci, kteří nejsou sexuálně deviantní. Sexuální delikvence tedy, podobně jako ostatní kriminalita, není doménou patologických a vyšinutých jedinců. Ti sexuální delikventi, jejichž činy byly motivovány sexuální deviací, jsou ovšem pro sexuologii specificky zajímaví.

Sexuální delikt je kategorie, která není zákonem přesně vymezena. Na některých nesexuálních deliktech se sexuální motivace podílí významným způsobem. Jak majetkové, tak násilné trestné činy mohou být páchány ze zamilovanosti, žárlivosti nebo v partnerském konfliktu. Jako sexuální delikt se tradičně chápe trestný čin, který nějak souvisí s pohlavním vzrušením pachatele nebo objektu. V našem novém Trestním zákoníku nacházíme zejména tyto sexuální trestné činy.