Aktivity na podporu LGBTQ v sociálních službách

Aktivity na podporu LGBTQ+ klientů a klientek v sociálních službách

Proč věnovat pozornost LGBTQ+ klientům a klientkám v sociální práci

Není u nás zvykem, že klient/ka sociální služby otevřeně deklaruje svou menšinovou sexuální orientaci nebo genderovou identitu. To může být např. kvůli obavám z reakce sociálních pracovnic či pracovníků, nebo proto, že si říká, že je to při poskytování sociální služby informace naprosto nepodstatná. Opak je ale pravdou. Ne však kvůli tomu, že by lesby, gayové, bisexuální, trans, intersex osoby a další osoby genderového spektra a sexuálních identit (zkráceně LGBTQ+) snad vyžadovaly nějaké speciální zacházení a rozdílný přístup čistě z důvodu své orientace či identity, ale protože při poskytování sociálních služeb je třeba brát v úvahu různé potřeby, zkušenosti a specifika každé/ho klientky/klienta.

Přístup založený na určité informovanosti a respektu však nebývá samozřejmý. A právě špatné zkušenosti LGBTQ+ osob nebo strach z toho, jak se k nim sociální pracovnice/pracovník zachová, jim pak mnohdy brání využívat sociální služby v míře, v jaké by potřebovaly, případně se zdráhají vůbec vejít s nimi v první kontakt. V pobytových sociálních službách se zase stává, že se distancují od částí své osobnosti, o kterých si myslí, že by ostatní nemuseli přijmout, což může vést k jejich sociální izolaci a jiným problémům.

Aktivity na podporu LGBTQ+ klientů a klientek v sociálních službách

Vzhledem k malé obeznámenosti sociálních služeb s problematikou LGBTQ+ klientů/klientek vznikla na MPSV pracovní skupina v rámci projektu Rozvoj systému sociálních služeb (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003739), jejímž úkolem je zjistit stávající situaci v sociálních službách, pokud jde o LGBTQ+ klienty/klientky, a připravit materiál a doprovodné aktivity, které by sociálním službám pomohly zajistit vyšší inkluzi LGBTQ+ osob jak z řad klientů/klientek, tak z řad personálu a dobrovolníků. Časový rámec činnosti skupiny je přibližně od poloviny roky 2020 do června 2022.

Kromě této iniciativy vytváří v současné době Výbor pro sexuální menšiny Rady vlády pro lidská práva při Úřadu vlády vládní strategii odstraňování bariér důstojného života LGBTQ+ lidí v ČR. Jedna z kapitol strategie je věnována také sociálním a zdravotním službám.

Metodické materiály vznikající v Prague Pride

Prague Pride, z.s., ve spolupráci s odborníky a odbornicemi na LGBTQ+ témata z různých institucí a organizací působících v akademické sféře, státní správě nebo neziskovém sektoru, připravuje v letech 2020 a 2021 k vydání několik metodických příruček zaměřených na sociální práci s LGBTQ+ lidmi. Jedná se o následující publikace:
- Duhové rodiny v systému náhradní rodinné péče:                                                                                                                        Příručka pro pracovníky / pracovnice v oblasti sociálně-právní ochrany dětí Tato publikace se zabývá tématem náhradní rodinné péče se zaměřením na lesby, gaye, bisexuální a transgender osoby. Kromě teoretického popisu problematiky obsahuje rovněž množství příkladů z praxe a na konci je doplněna obsáhlejší kazuistikou a otázkami k zamyšlení. Kromě uvedeného shrnuje aktuální informace k tématům genderové, sexuální a vztahové diverzity se zaměřením na prostředí a instituce ČR.
Publikace vyšla v prosinci 2020 s ISBN 978-80-906362-5-5.
- Specifika sociální práce respektující genderovou, sexuální a vztahovou rozmanitost
To nejdůležitější z oblasti genderové, sexuální a vztahové diverzity a respektující sociální práce. Účelem příručky je přiblížit čtenářkám a čtenářům témata týkající se menšinové
sexuální orientace a genderové identity (např. menšinový stres, coming out, homofobie/
bifobie/transfobie a jejich projevy atd.) a dále nastínit specifika sociální práce LGBTQ+ lidmi. Mimo uvedených témat se dotýká i sociální práce s LGBTQ+ lidmi v církevních organizacích a v rámci pastorační péče.
Vydání publikace je naplánováno na přelom roku 2020 a 2021 a následovat by měl díl druhý zaměřený na životní události (sociální práce s LGBTQ+ dětmi a mládeží, duhové rodiny, LGBTQ+ seniorky a senioři a pozůstalí) a díl třetí zaměřený na rizikové jevy (závislosti na návykových látkách, HIV/AIDS, násilí v gay a lesbických vztazích, sociální práce s LGBTQ+
lidmi bez zaměstnání a bez přístřeší nebo s LGBTQ+ lidmi poskytujícími placené sexuální
služby).
Dále Prague Pride nabízí osmihodinový kurz Specifika sociální práce s LGBT osobami,
který je akreditován MPSV pod číslem A2020/0687-SP/VP. Kurz je určen všem sociálním pracovníkům a pracovnicím se zájmem dozvědět se o specifikách poskytování sociálních služeb dětem, mládeži, rodinám či seniorkám a seniorům a dalším klientům a klientkám, které se identifikují jako lesby, gayové, bisexuální nebo transgender osoby. Soustředí se zejména na seznámení se základní terminologií a znalostmi z oblasti LGBT témat, a dále specifik sociálního poradenství a sociálních služeb v oblasti péče o LGBT osoby. Více informací najdete na webu:  https://www.praguepride.cz/cs/vzdelavani/vzdelavani-odborniku-v-pomahajicich-profesich.

 

Zdroj: 

http://rsss.mpsv.cz